Karine

Karine

eclectick.tumblr.com
Lyon, France / Karine. 40s. France.
Karine