Simon Denis

Simon Denis

Few quips galvanized the mock jury box.