Kano Takumi
D'autres idées de Kano
Shintaro and Konoha. "Whoa, Shintaro-kun, what's this?"

Shintaro and Konoha. "Whoa, Shintaro-kun, what's this?"